top of page

TIETOSUOJASELOSTE JA POTILASTIETOREKISTERI

1 Yksityisyytesi suojaaminen

TerveysLoikka Oy pitää erittäin tärkeänä kaikkien palveluidensa käyttäjien yksityisyyden kunnioittamista. TerveysLoikka sitoutuu suojaamaan asiakkaiden yksityisyyttä heidän käyttäessään TerveysLoikan tarjoamia palveluja ja noudattamaan tietosuojaa ja potilastietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä. Yksityisyyden turvaaminen on keskeinen osa TerveysLoikan vastuullisen toiminnan periaatteita. TerveysLoikka Oy käsittelee keräämiään asiakasta koskevia potilastietoja tietosuojaselosteessa esitettyjen ehtojen mukaisesti.

2 Rekisterinpitoa koskevat yleiset tiedot

Henkilörekisterin nimi: TerveysLoikka Oy:n potilas- ja asiakasrekisteri (Potilastietorekisteri)

Rekisterinpitäjänä toimii: TerveysLoikka Oy

Rekisterinpitäjän tietoturvavastaavat: Mikko Franssila, mikko.franssila@terveysloikka.fi

Rekisterinpitäjän edustajat:

TerveysLoikka Oy:n lääketieteellinen johtaja Mikko Franssila ja Helene Fontaine-Siivonen

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

TerveysLoikka Oy:ssä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan hoidon

järjestäminen seuraavasti:

▪ asiakkaan tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen järjestely, suunnittelu, toteutus, seuranta,

arkistointi, laadunvalvonta ja neuvonta, sekä sairauksien ennaltaehkäisy

▪ terveydenhuollon ja palveluiden toiminnan suunnittelu, tilastointi, seuranta ja arviointi

▪ laskutus ja perintä

 

TerveysLoikan asiakkaaksi liittymisen edellytyksenä on, että henkilöstä voidaan tallentaa tietoja

potilastietorekisteriin. Potilastietorekisterissä olevien tietojen käsittely perustuu TerveysLoikan

lakiperusteiseen velvollisuuteen käsitellä potilastietoja, hoitosuhteeseen perustuvaan

TerveysLoikan oikeutettuun etuun sekä joissakin tapauksissa asiakkaan antamaan

suostumukseen.

Kun TerveysLoikka Oy saa asiakkaalta oikeat ja mahdollisimman kattavat tiedot, TerveysLoikka

Oy voi tarjota asiakkaalle parasta mahdollista hoitoa ja palvelua.

4 Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Potilastietorekisteriin koottuja henkilökohtaisia tietoja ovat enimmäkseen joko asiakkaan itsensä

tai alaikäisen asiakkaan huoltajan antamat tiedot, tai asiakkaasta tutkimusten ja hoidon

aikana saadut tiedot.

Asiakkaan tietoja voidaan kuitenkin myös lainsäädännön puitteissa yhdistellä, ja niitä voidaan

täydentää muista lähteistä saatavilla olevilla ja näistä lähteistä johdetuilla tiedoilla, kuten

muista terveydenhuollon laitoksista asiakkaan tai hänen huoltajansa suostumuksella hankituilla

tiedoilla tai väestörekisterikeskuksesta saatavilla olevilla tiedoilla.

Potilastietorekisteri pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:

▪ koko nimi

▪ henkilötunnus

▪ yhteystiedot (mm. osoite ja puhelinnumero)

▪ asiakkaan yhteyshenkilö (asiakkaan nimeämä lähiomainen sekä alaikäisen asiakkaan huoltaja(t)) ja näiden yhteystiedot ja tarvittaessa henkilötunnus

▪ asiakkaan hoidon kannalta välttämättömät terveystiedot ja esitiedot (kertomustiedot ja potilaskorttitiedot, lähetteet sekä lausuntotiedot)

▪ tutkimustiedot (laboratorio-, kuvantamis- ja muut tutkimustiedot)

▪ ajanvaraustiedot

▪ laskutustiedot

▪ merkinnän tekijän nimi, asema ja ajankohta sekä tietojen lukijan tiedot

▪ tieto asiakirjojen saapumisesta ja lähteestä

▪ puhelun soittajan puhelinnumero, vastaanottajan tunniste ja ajankohta

▪ erilaisia asiakkaan luvalla otettuja kuvaliitteitä, kuten sairaanhoitajan kotikäynnillä otettuja kuvia lääkelistasta, epikriisistä, ihottumasta, haavasta, ym.

 

Etävastaanotto ohjelmisto Medixine sekä sairaanhoitaja avustetulla etäkäynnillä voi käyttää seuraavia asiakkaan chat-asioinnin aikana lähettämiä tietoja hoidon tueksi:

▪ laitteen kameralla otetut kuvat

▪ video (asiakkaan suostumuksella avattu videoyhteys)▪ ääni (asiakkaan suostumuksella avattu ääniyhteys)

▪ asiakkaan lähettämät valokuvat ja videot

Etäyhteyksien aikana syntyviä tietoja ei tallenneta, äänitetä eikä jaeta eteenpäin vaan ne

hävitetään automaattisesti asioinnin jälkeen.

5 Rekisterin suojaaminen ja tietojen käsittelyn periaatteet

TerveysLoikka Oy noudattaa potilastietoja käsitellessään tiukasti lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää tiedonhallintatapaa. TerveysLoikka Oy varmistaa aina potilastietoja käsitellessään, että tietojen käsittely on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista kuvattuihin käyttötarkoituksiin nähden.

Potilastietorekisterin tiedot ovat luottamuksellisia ja niiden käsittelyyn osallistuvat henkilöt ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. Tämä salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelussuhteiden päätyttyä. TerveysLoikka Oy rajoittaa potilastietoja käsittelevien henkilöiden piiriä. Potilastietoihin on pääsy vain sellaisella TerveysLoikan tai sen yhteistyökumppaneiden henkilöstöllä, jolla on työtehtäviensä perusteella tarve käsitellä potilastietoja. Näitä yhteistyökumppaneita ovat kaikki Kanta potilasarkistoon pääsevät julkiset ja yksityiset tahot jos potilas on tietojen tarkasteluun luvan myöntänyt.

 

Potilastietojen suojaamiseksi TerveysLoikka Oy noudattaa myös tarkkaa käyttäjätunnusten hallintaa. Potilastietojärjestelmä ja siihen tallennetut tiedot on suojattu muun muassa käyttöoikeuksien rajoituksin ja salasanoin, jotka ovat ainoastaan kyseisen järjestelmän

käyttäjiksi valtuutettujen henkilöiden hallussa. TerveysLoikka Oy seuraa ja valvoo aktiivisesti ja tiukasti potilastietojen käsittelyä lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

6 Tietojen luovutukset ja siirrot

Asiakastietoja voidaan luovuttaa ensisijaisesti asiakkaan suostumuksella. Mikäli asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja voidaan luovuttaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella.

Edellä kuvatun lisäksi asiakastietoja voidaan luovuttaa, jos tiedon antamisesta tai oikeudesta

tiedon saamiseen on laissa erikseen nimenomaisesti säädetty, muun muassa seuraavissa

tilanteissa:

o tietoja voidaan luovuttaa toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai ammattihenkilölle asiakkaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa suullisen suostumuksen tai asiayhteydestä muuten ilmenevän

suostumuksen mukaisesti;

o asiakkaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tai toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja voidaan luovuttaa toiselle suomalaiselle tai ulkomaiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai ammattihenkilölle, jos asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, taikka jos suostumusta ei voida saada asiakkaan tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi

o tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi hoidettavana olevan asiakkaan

lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen voidaan luovuttaa tieto asiakkaan

henkilöstä ja hänen terveydentilastaan, jollei ole syytä olettaa, että asiakas kieltäisi näin

menettelemästä.

Saatamme siirtää henkilötietojasi TerveysLoikan toimeksiannosta käsitteleville palveluntarjoajille ja alihankkijoille, jotta voimme toteuttaa tarvitsemasi palvelun. TerveysLoikka Oy käyttää seuraavia palveluta ja ohjelmistoja palveluiden tuottamiseen: Valviran hyväksymä Ajas-

potilastietojärjestelmä, Fimlab-laboratorion järjestelmä laboratorionäytteiden pyytämiseen ja

tulosten tarkastamiseen, Medixine videoalusta etävastaanotoille ja turvalliseen viestintään

asiakkaiden kanssa.

 

TerveysLoikka Oy ei pääsääntöisesti siirrä potilastietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Mahdollisten siirtojen osalta noudatamme voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

7 Oikeutesi

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa Potilastietorekisteriin tallennetut itseään koskevat henkilötiedot. Mikäli asiakas on lapsi, myös tämän huoltajalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa lastaan koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti käyttämällä TerveysLoikan

tarkastuspyyntölomaketta.Asiakkaalla on myös oikeus tarkastaa potilastietojensa käsittelyä koskevat lokitiedot sekä tehdä

potilastietojensa käsittelyä koskeva selvityspyyntö. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti käyttämällä siihen tarkoitettua TerveysLoikan lomaketta.

Tarkastus- ja selvityspyyntöoikeuksien lisäksi asiakkaalla on myös oikeus pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Tiedon korjaamista koskeva pyyntö on tehtävä kirjallisesti käyttämällä TerveysLoikan korjaamisvaatimuslomaketta. Korjauspyyntö on yksilöitävä ja perusteltava. Tiedon korjaus toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla siten, että muun muassa tiedot tehdystä oikaisusta sekä alkuperäisestä merkinnästä ilmenevät potilasrekisteristä. Kaikki edellä mainitut oikeuksien käyttämistä koskevat lomakkeet ovat saatavilla TerveysLoikan verkkosivuilta osoitteesta www.terveysloikka.fi. Mikäli asiakkaalla on kysyttävää potilastietojensa käsittelystä tai tästä tietosuojaselosteesta, asiakas voi ottaa yhteyttä selosteen alussa listattuihin rekisterinpitäjän yhteyshenkilöihin.

8 Henkilötietojen säilytysaika

Potilastietorekisteriin kerättyjä potilastietoja säilytetään sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjoista antaman asetuksen (298/2009) mukaisesti. Potilastietojen käsittelyä koskevat lokitiedot säilytetään vähintään 12 vuotta niiden syntymisestä.

Muita potilastietorekisteriin sisältyviä tietoja, kuten laskutusta ja perintää koskevia tietoja säilytetään niin kauan kuin on niiden käsittelyn kannalta tarpeen tai kuin lainsäädäntö (kuten kirjanpitoa koskeva sääntely) edellyttää.

9 Muut ehdot

TerveysLoikka Oy pyrkii aina ratkaisemaan mahdollisen erimielisyyden suoraan asiakkaan kanssa. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojensa käsittelyä koskeva erimielisyys myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

bottom of page